بالا رفتن سود بین بانکی؛ خیز بانک ها برای تصاحب واحدهای تولیدی بدهکار | تشکیل بازاری در رقابت با بورس

بالا رفتن سود بین بانکی؛ خیز بانک ها برای تصاحب واحدهای تولیدی بدهکار | تشکیل بازاری در رقابت با بورس