حرکات بازار سرمایه تحت خواسته‌های دولت رقم می خورد| دولت باید منافع جمع را ببیند

حرکات بازار سرمایه تحت خواسته‌های دولت رقم می خورد| دولت باید منافع جمع را ببیند