آغاز به کار سامانه پرداخت با ارزهای ملی در ایران و روسیه

آغاز به کار سامانه پرداخت با ارزهای ملی در ایران و روسیه