احتمال خروج از بهبود اقتصادی با سویه‌های جدید ویروس

احتمال خروج از بهبود اقتصادی با سویه‌های جدید ویروس