سرپرستان خانوار بستری شده کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی می‌گیرند

سرپرستان خانوار بستری شده کرونا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی می‌گیرند