سیستم بانکی کشور حامی تولید و کشاورزی نیست

سیستم بانکی کشور حامی تولید و کشاورزی نیست