گرفتن مالیات از جریان‌های سوداگری برای جبران کسری بودجه

گرفتن مالیات از جریان‌های سوداگری برای جبران کسری بودجه