لزوم جایگزینی خرمای مجول به جای ارقام غیر اقتصادی| وزارت صمت برای خرما کارشکنی را کنار بگذارد

لزوم جایگزینی خرمای مجول به جای ارقام غیر اقتصادی| وزارت صمت برای خرما کارشکنی را کنار بگذارد