تعرفه گاز پرمصرف‌ها نباید مشمول یارانه ‌شود

تعرفه گاز پرمصرف‌ها نباید مشمول یارانه ‌شود