ایران سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده گاز است

ایران سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف‌کننده گاز است