عزیز اللهی: دارائی های نامشهود دوبرابر ارزش همکاران سیستم است

عزیز اللهی: دارائی های نامشهود دوبرابر ارزش همکاران سیستم است