تراکتور هم «ماشین» شد؛ ترویج نگاه سرمایه ای و نیاز کاذب با سهمیه ای کردن

تراکتور هم «ماشین» شد؛ ترویج نگاه سرمایه ای و نیاز کاذب با سهمیه ای کردن