حذف ارز دولتی منجر به رونق اقتصاد کشور نمی‌شود

حذف ارز دولتی منجر به رونق اقتصاد کشور نمی‌شود