افزایش بهره وری از اهداف اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای قزوین است

افزایش بهره وری از اهداف اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای قزوین است