احتمال ادامه افزایش قیمت زعفران تا پایان سال| خرید هر کیلوگرم تا نرخ ۳۲ میلیون تومان

احتمال ادامه افزایش قیمت زعفران تا پایان سال| خرید هر کیلوگرم تا نرخ ۳۲ میلیون تومان