بازدید استاندار از چند نانوایی در سطح شهر همدان

بازدید استاندار از چند نانوایی در سطح شهر همدان