مجلس شرایط ارائه تسهیلات اشتغالزایی با نرخ ارزان را فراهم کرده است

مجلس شرایط ارائه تسهیلات اشتغالزایی با نرخ ارزان را فراهم کرده است