افزایش ۲۰ درصدی صادرات ترکیه در ماه اکتبر

افزایش ۲۰ درصدی صادرات ترکیه در ماه اکتبر