۳۰ میلیون هکتار عرصه در معرض فرسایش بادی

۳۰ میلیون هکتار عرصه در معرض فرسایش بادی