ثبت ۱۰۰ هزار درخواست صدور کارت المثنی سوخت| حداکثر مدت زمان انتظار ۴۵ روز

ثبت ۱۰۰ هزار درخواست صدور کارت المثنی سوخت| حداکثر مدت زمان انتظار ۴۵ روز