طرح جهش تولید در دیمزارهای تبریز با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام اجرا می شود

طرح جهش تولید در دیمزارهای تبریز با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام اجرا می شود