ارزش کارشناسی زمین بابک زنجانی به ۸ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش کارشناسی زمین بابک زنجانی به ۸ هزار میلیارد تومان رسید