تلاش دولت برای کاهش هزینه ها و کسری بودجه دولت در سال آینده

تلاش دولت برای کاهش هزینه ها و کسری بودجه دولت در سال آینده