وسعت در بودجه استان ها لحاظ شود | ۵۰ درصد اعتبارات سمنان تخصیص یافت

وسعت در بودجه استان ها لحاظ شود | ۵۰ درصد اعتبارات سمنان تخصیص یافت