راه اندازی راه آهن سریع السیر چین_لائوس؛ اولین گام کریدور جنوب شرق آسیا

راه اندازی راه آهن سریع السیر چین_لائوس؛ اولین گام کریدور جنوب شرق آسیا