هدر کلگی آب برج خنک کنندهبالشتهای طبی دورگردنی | زیرنشیمن …شرکت صنايع بسته بندی کاسپینترخیص کالا با پیله وری

لزوم کاهش زمان تخصیص و تأمین نهاده‌ها
به گزارش بازار، حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی افزود: از ابتدای ماه جاری وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد یک ویژگی در سامانه بازارگاه، امکان تخصیص نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری را از طریق این سامانه فراهم کرده است. وی گفت: البته در حال حاضر تنها تخصیص سهمیه نهاده ها از طریق این سامانه صورت گرفته و مرحله بعدی تأمین نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری است که باید در کوتاه ترین زمان صورت پذیرد. نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی افزود: با تخصیص و در نهایت تأمین نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری از طریق سامانه بازارگاه، بازار سیاه نهاده از بین می رود و دسترسی مرغداران به نهاده ها با قیمت مصوب میسر می شود. اسدالله نژاد اضافه کرد: اگر نهاده ها با قیمت مصوب به مرغداران تخصیص یابد قیمت مرغ به میزان مصوب می رسد که هم مورد قبول تولید کنندگان است و هم از ضرر مصرف کنندگان جلوگیری می شود در ضمن با رعایت قیمت مصوب انتظار می رود سطح دسترسی مردم به مرغ افزایش یابد. وی تاکید کرد:‌ البته اگر تأمین نهاده ها به موقع صورت نپذیرد شرایط برای مرغداران سخت می شود و مجدداً مشکلات بازار مرغ تشدید می شود که امیدواریم با تأمین به موقع نهاده های دامی، از این اتفاقات جلوگیری شود.