طراحی ساز و کار غیر تورمی برای عبور از معضل ارز ترجیحی

طراحی ساز و کار غیر تورمی برای عبور از معضل ارز ترجیحی