آموزش و توانمندسازی کارآموزان به روش منتورینگ در دستور کار قرار گرفت

آموزش و توانمندسازی کارآموزان به روش منتورینگ در دستور کار قرار گرفت