سنگ اندازی برخی در امور اقتصادی برای بدست آوردن رانت

سنگ اندازی برخی در امور اقتصادی برای بدست آوردن رانت