نشست هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با مدیرعامل سایپا

نشست هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با مدیرعامل سایپا