وجود نیروی کار جوان و تحصیلکرده در همدان یک فرصت است

وجود نیروی کار جوان و تحصیلکرده در همدان یک فرصت است