دوزینگ پمپ .مترینگ پمپویزیت پزشک و اقدامات پرستاری در …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …تعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …

شایعه کنسل شدن دارا دوم و ریزش نفتی‌های بورس
به گزارش خبرنگار بازار، صبح امروز خبری به نقل از حسن علایی معاون سازمان خصوصی سازی در بازار منتشر شد که در آن از کنسل شدن عرضه دارا دوم در شهریور ماه گفته بود، این خبر که هنوز صحت وسقم آن تائید نشده است باعث ریزش شدید نمادهای پالایشی بازار و نمادهای مربوط به صندوق دارا دوم شد که باعث بسته شدن نمادهای پالایشی شد. انتشار چنین خبر یا شایعه ای در زمان نزدیک به گشایش اقتصادی رئیس جمهور که به احتمال زیاد مربوط به فروش نفت با اوراق سلف است بسیار شائبه برانگیز است، تنها می توان گفت، الان بهترین زمان ورود به نمادهای پالایشی است.