اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازتوزیع سهمیه ها بدون تغییر قیمت، به نفع خانوارهای فاقد خودرو گام مهمی است