اولین تحویل گاز ترکیه از دریای سیاه توسط غول انرژی بریتانیایی

اولین تحویل گاز ترکیه از دریای سیاه توسط غول انرژی بریتانیایی