بیشترین تخلفات صنفی در قزوین از خرده فروشان به ثبت رسیده است

بیشترین تخلفات صنفی در قزوین از خرده فروشان به ثبت رسیده است