تامین مالی ۷۵۰ میلیارد ریالی یک نیروگاه در بورس انرژی ایران

تامین مالی ۷۵۰ میلیارد ریالی یک نیروگاه در بورس انرژی ایران