نباید ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه را از وزارت کار سلب کنیم

نباید ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه را از وزارت کار سلب کنیم