روند کاهشی نرخ ارز عملکرد مثبت بانک مرکزی را نشان داد

روند کاهشی نرخ ارز عملکرد مثبت بانک مرکزی را نشان داد