جابه‌جایی ۱۳۷.۸ میلیون تن بار و حمل ‌بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی از بنادر

جابه‌جایی ۱۳۷.۸ میلیون تن بار و حمل ‌بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی از بنادر