گاز بهای شرکت‌هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، تعدیل می‌شود

گاز بهای شرکت‌هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، تعدیل می‌شود