۵۰ برنامه عملیاتی برای هوشمندسازی سامانه‌های جاده‌ای تدوین شد

۵۰ برنامه عملیاتی برای هوشمندسازی سامانه‌های جاده‌ای تدوین شد