عملکرد سامانه «بازارگاه» در تأمین نهاده های دامی شفاف نیست| اجازه توقف چرخه تولید را نمی دهیم

عملکرد سامانه «بازارگاه» در تأمین نهاده های دامی شفاف نیست| اجازه توقف چرخه تولید را نمی دهیم