تأمین مستمری و مقرری بازنشستگان نفت مشروط به اجرای طرح‌های اقتصادی است

تأمین مستمری و مقرری بازنشستگان نفت مشروط به اجرای طرح‌های اقتصادی است