بالاترین تعرفه گاز متعلق به چه صنایعی است؟

بالاترین تعرفه گاز متعلق به چه صنایعی است؟