پیگیری نهایی کردن نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تا پایان امسال

پیگیری نهایی کردن نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تا پایان امسال