پیش بینی اجرای ۱۰۰هکتار باغات ایستاده انگور در استان همدان

پیش بینی اجرای ۱۰۰هکتار باغات ایستاده انگور در استان همدان