امکان ثبت نام ۱۶ شهر گلستان در طرح جهش مسکن| ۲۹ هزار نفر ثبت نام کردند

امکان ثبت نام ۱۶ شهر گلستان در طرح جهش مسکن| ۲۹ هزار نفر ثبت نام کردند