افزایش قیمت نفت و رشد شاخص بازار کشورهای عربی علیرغم شیوع «اومیکرون»

افزایش قیمت نفت و رشد شاخص بازار کشورهای عربی علیرغم شیوع «اومیکرون»