معافیت واردات برق و گاز از ایران، به نفع عراق است

معافیت واردات برق و گاز از ایران، به نفع عراق است