تسهیلات خودمالکی مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟

تسهیلات خودمالکی مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟